G5 Gestió - Fiscal - Laboral - Corredoria d'Assegurances


Assessorament fiscal

Tot sobre els impostos; sobre el valor afegit (IVA), sobre la renda de las persones físiques (IRPF), sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sobre tot tipus de societats; tributacions locals…